Adatkezelési tájékoztató
Corner-2

1.    Az adatkezelési tájékoztató célja

Hangácsi Márton egyéni vállalkozó (a továbbiakban, mint Adatkezelő) kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

Adatkezelő az adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.hangacsimarton.hu címen.

Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

Adatkezelő elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

2. Személyes adat fogalma

Személyes adat az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

3. Adatkezelés fogalma

A személyes adatok kezelése alatt a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely műveletet vagy műveletek összességét értjük. Adatkezelést jelent a személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása vagy megváltoztatása, lekérdezése, a beléjük való betekintés, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétele, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése, illetve megsemmisítése.

 

4.  Az adatkezelő adatai

Név: Hangácsi Márton

Székhely: 8913 Egervár, Széchenyi F. út 46.

Nyilvántartási szám: 50953422

Adószám: 79776167-1-40

Telefonszám: +36305871890

E-mail: info@hangacsimarton.hu

A következő elérhetőségeken léphet kapcsolatba az adatkezelővel:

booking@hangacsimarton.hu

info@hangacsimarton.hu

https://www.facebook.com/hangacsimarton/

4.1. Adatvédelmi tisztviselő

Név: Hangácsi Márton

Telefonszám: +36305871890

 

5.  A kezelt személyes adatok köre, tervezett felhasználása és megőrzési ideje

5.1. Cookie-k (Sütik)

Adatkezelő a www.hangacsimarton.hu weboldal használatakor a testre szabott kiszolgálás érdekében az érintett számítógépén kis adatcsomagot (ún. "cookie"-t) helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása a felhasználó élmény növelése érdekében. A cookie-t a az értintett képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja saját böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkamazásának tiltásával az érintett tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.

 

5.2. Online ügyintézéshez kapcsolódó adatok

Személyes adatait (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) Ön is megadhatja e-mail-en keresztül, amennyiben kapcsolatba kíván lépni az Adatkezelővel.

 • adatkezelés célja: az Adatkezelővel történő kapcsolatfelvétel elősegítése, információkérés, ajánlatkérés teljesítése, kapcsolattartás
 • kezelt adatok köre: név, e-mail cím, kapcsolatfelvétel tárgya, üzenet szövege
 • adatkezelés jogalapja: az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 Rendeletének. 6.cikk (1) a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás
 • adattárolás határideje: a kapcsolatfelvételi ügy elintézéséig, maximum 5 évig
 • adattárolás módja: elektronikusan

5.3. Közösségi oldalakhoz kapcsolódó adatok:

Az adatkezelő Facebook rajongói oldalt működtet a https://www.facebook.com közösségi oldalon belül található https://www.facebook.com/hangacsimarton/ cím alatt („Facebook rajongói oldal”). A Facebook a fenti rajongói oldalt látogatók személyes adatait gyűjti cookie-k segítségével és azokból anonim statisztikai adatokat generál. A Facebook rajongói oldalon gyűjtött személyes adatok köre a következő: demográfiai adatok (kor, nem, családi állapot, szakmai helyzet); látogatók érdeklődési körére vonatkozó adatok (vásárlási szokások, őket érdeklő termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó információk); földrajzi adatok. A fenti személyes adatokat a Facebook megosztja az Adatkezelővel, anonim statisztikai adatok formájában, abból a célból, hogy az Adatkezelő, mint a Facebook rajongói oldal adminisztrátora célzottabb, az oldal látogatói számára releváns információkat tegyen közzé. Az Adatkezelő időről időre nyereményjátékot hirdet a Facebook rajongói oldalán. A nyereményjáték során annak lebonyolítása céljából az Adatkezelő a játékban résztvevők vezetéknevét, keresztnevét és e-mail címét gyűjti és kezeli. Az adatkezelés a nyereményjáték szervezése és lebonyolítása céljából történik, így különösen a játékban résztvevőkkel történő kapcsolattartás és a nyeremény átadása céljából.

Az Adatkezelő kizárja a felelősségét abban az esetben, ha a nyereményjáték résztvevője a megadott személyes adatainak, így különösen a nevének és/vagy e-mail címének pontatlansága, hiányossága, megváltozása, illetve e-mail fiókja üzenet fogadásra alkalmatlan állapota miatt nem értesül a nyereményről, vagy a fenti okoból kára származik.

A közösségi oldalakkal kapcsolatos adatkezelés az érintettnek a személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon megadott önkéntes hozzájárulásán alapul. Az erre vonatkozó adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik. Az Adatkezelő Facebook közösségi oldalán meghirdetett nyereményjátékkal kapcsolatos adatkezelés jogalapja a résztvevő játékosok hozzájárulása, amely hozzájárulást a játékosok a nyereményjátékra történő jelentkezéssel adnak meg az Adatkezelőnek.

 • adatkezelés célja: az Adatkezelővel történő kapcsolatfelvétel elősegítése, statisztikai adatok gyűjtése, nyereményjátékok szervezése, marketing
 • a kezelt adatok köre: demográfiai adatok (kor, nem, családi állapot, szakmai helyzet); látogatók érdeklődési körére vonatkozó adatok (vásárlási szokások, őket érdeklő termékekre és szolgáltatásokra vonatozó információk); földrajzi adatok
 • adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása
 • adattárolás határideje: a hozzájárulás visszavonásáig
 • adattárolás módja: elektronikusan

6. A személyes adatok tárolása

A személyes adatok tárolása az adatkezelő kizárólagos használatában álló számítógépen, telefonján és a tárhelyén történik. A tárhelyre történő belépés jelszóval lehetséges, amelyet a weboldal tulajdonosa (adatkezlő) ismer.

 

7.  Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

Általános adatkezelési irányelvek

Adatkezelő tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket.

Felhívjuk az adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
 • évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 • évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);
 • évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozások-ról (Hpt.).

 

8. Adattovábbítás, adatfeldogozás, az adatokat megismerők köre

Az Adatkezelő a személyes adatokat (a saját illetékes munkatársain túl) az alábbi személyekkel mint adatfeldolgozókkal közli a lent megjelölt célokból továbbíthatja:

 • Csomagküldés: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (székhely: 2351 Alsónémedi, Európa u. 2.; elérhetőség: info@gls-hungary.com; telefonszám: +36 1 802 0265; https://gls-group.eu/HU/hu/adatvedelmi-szabalyzat
 • Csomagküldés: Magyar Posta Zrt. (Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. , elérhetőség: ugyfelszolgalat@posta.hu; telefonszám: +36-1-767-8200; https://www.posta.hu/adatkezelesi_tajekoztato)
 • Domain kezelő: Inclust Systems Kft., 1054 Budapest Honvéd u. 8. 1/2.
 • Egyéb adattovábbítás: Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén az Adatkezelő köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására, így különösen az Adatkezelő hozzáférhetővé teheti az érintett személyes adatait hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja esetén, illetve az Adatkezelő érdekeinek sérelme, a Szolgáltatásai biztosításának veszélyeztetése esetén. Az Adatkezelő ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
 • Web analitikai mérések A Google Analitika, mint külső szolgáltató segíti a Weboldalak látogatottsági és egyéb web analitikai adatainak független mérését. A mérési adatok kezeléséről részletes felvilágosítás található az alábbi linken: http://www.google.com/analytics. A Google Analitika adatait az Adatkezelő kizárólag statisztikai célokra használja, az oldal működésének optimalizálására.

9.  Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

9.1.  Tájékoztatáshoz való jog

Az adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfo-galmazva nyújtsa.

9.2.  Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

9.3.  Helyesbítés joga

Az érintett kérheti az adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

9.4.  Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat: személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más

módon kezelték; az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; a személyes adatokat jogellenesen kezelték; a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

9.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül: az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését; az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

9.6. Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

9.7. Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

9.8. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

9.9. Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

9.10. Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

9.11. Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 0613911400

Fax: 0613911410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

 

11. Intézkedések a személyes adatok biztonságának megőrzéséért

Az Adatkezelő a személyes adatok biztonságának érdekében megteszi a szükséges, a kor követelményének megfelelő, az adatkezelés céljához, valamint az érintett alapvető jogainak érvényesülését az adatkezelés által fenyegető kockázatok mértékéhez igazodó technikai és szervezési intézkedéseket mind az informatikai eszközök útján tárolt, mind a hagyományos, papíralapú adathordozókon tárolt adatállományok tekintetében, és gondoskodik arról, hogy a vonatkozó jogszabályokban előírt adatbiztonsági szabályok érvényesüljenek. Az Adatkezelő a személyes adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére, az intézkedések megvalósításának költségeire, az adatkezelés jellegére, hatókörére és céljaira, továbbá az érintett jogainak érvényesülésére. Továbbá, az Adatkezelő különösen az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisülésével vagy károsodásával szembeni védelmet kialakító intézkedések alkalmazásával biztosítja a személyes adatok megfelelő biztonságát.

Az Adatkezelő az általa, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatokkal összefüggésben felmerült adatvédelmi incidens kapcsán rögzíti az adatvédelmi incidens jellegét, az érintettek körét, az érintett adatok körét, az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket, az adatkezelő által az adatvédelmi incidens kezelésére tett vagy tervezett intézkedéseket, valamint az adatvédelmi incidenst haladéktalanul, de legfeljebb az adatvédelmi incidensről való tudomásszerzését követően hetvenkét (72) órával bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az érintettek jogainak érvényesülésére nézve, az Adatkezelő késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatkezelési incidensről. Az adatvédelmi incidenst nem kell bejelenteni, ha valószínűsíthető, hogy az nem jár kockázattal az érintettek jogainak érvényesülésére nézve.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A honlap sütiket használ a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Close